Godt besøk ved Sunnylven bibliotek

Styre for Sunnylven bibliotek; Odd Jostein Bjørdal, Kari Hauso Stadheim bak t.v., Mariann Sundgot Frøysa. Lengst til venstre styrar ved biblioteket Marit Ljøen.

Styre for Sunnylven bibliotek; Odd Jostein Bjørdal, Kari Hauso Stadheim bak t.v., Mariann Sundgot Frøysa. Lengst til venstre styrar ved biblioteket Marit Ljøen.

Skuleelevar og barnehageborn er flittige brukarar av Sunnylven bibliotek, men også andre finn glede og nytte av boksamlinga i Sunnylven kyrkjelydshus.

I ei fyldig årsmeldinga som støttegruppa la fram på årsmøte i Sunnylven bibliotek tysdag går det fram at biblioteket har hatt godt besøk og stabilt utlån av bøker sidan opninga av filialen 2. oktober 2012. Bibliotekfilialen leiger omlag 60 kvadratmeter i Sunnylven kyrkjelydshus der det er samla kring 10.000 bøker, anslår styrar Marit Ljøen. Leigeavtalen med Kyrkjelydshuset går ut 30. juni, men støttegruppa har søkt om å få forlenge leigeavtalen, opplyste styreleiar Odd Jostein Bjørdal.

I tillegg til ordninga med gratis bøker frå Norsk Kulturfond som sikrar biblioteket mange av dei nye norske bøkene som kjem ut, har støttegruppa i tillegg kjøpt inn 43 bøker i 2014. Støttegruppa vil søkje å supplere med nye også i år går det fram av ein skissert arbeidsplan.

Ynskjer fleire medlemer

Støttegruppa for Sunnylven bibliotek har ansvar for drifta av biblioteket og skal arbeidast for å sikre det økonomiske grunnlaget for biblioteket, utvikle det til eit aktivt og attraktivt folkebibliotek og marknadsføre og arbeide for å auke bruken, heiter det.

Støttegruppa vil skipe til ulike arrangement, søkje om gåvemiddlar til drifta og arbeide for å auke medlemstalet til Sunnylven bibliotek. Siste året var medlemstalet på 32 betalade, ein auke på 12 frå året før. Medlemskontingenten er 100.- kroner.

Rekneskapen for biblioteket kom ut med overskot siste år etter ei omsetning på knappe 29.000.- kroner. Budsjettet for 2015 er på nær same beløp.  Dei største utgiftspostane er datalisens, husleige og kjøp av nye bøker.

Val.

Heile styre i støttegruppa for Sunnylven bibliotek held fram. Desse er;

Styreleiar: Odd Jostein Bjørdal.

Styremedlem: Mariann Sundgot Frøysa

Styremedlem: Kari Hauso Stadheim

1.varamedlem:  Ingebjørg Sårheim Fivelstad

2.varamedlem:  Anne Marie Hauge Ljøen

Sunnylven bibliotek har rundt 10.000 bøker og får stadig inn fleire.

Sunnylven bibliotek har rundt 10.000 bøker og får stadig inn fleire.

 

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380