Sæter i Holedalen

Bjørdalssætra AA

Denne veka presenterer vi Audun Brekke Fjeldheim sine registreringar om Bjørdalssætra frå 2008. I si mastergradoppgåve var han innom dei aller fleste sætrar i Stranda kommune, 17 av dei i Sunnylven.

 

Audun ATekst / foto: Audun Brekke Fjeldheim

Bjørdalssætra

Nord: 6880400

Aust: 400400

Høgde: 702 moh

LANDSKAP

Sætra ligg i ei slak helling inst i Holedalen, nord for Fremste Smådalen. Det er ei

middels stor sæter som ligg i eit stort landskapsrom inst i Holedalen.

VEGETASJON

Vegetasjonsbiletet verkar nokså intakt, med liten grad av gjengroing. Grasmark,

myrer og lyngtuer dominerer på kulturmarka, som likevel ikkje står fram som veldig

mangfaldig.

Bjørdalssætra B

BYGNINGAR OG KULTURMINNE

På sætra ligg det i dag fem hytter, som ser ut til å vere mykje brukt. Dei fleste av desse

er påbygde sel, og dei ligg høgt oppe på stølsvollen. I tillegg er her eit gamalt sel og

tufter etter to fjøs. Elles er her få eller ingen tydelege minne etter tidlegare tiders

sæterdrift.

VURDERING middels verdi

Bjørdalssætra og Holesætra er viktige element i dette store, lukka landskapet, som er

eit populært tur- og hytteområde. Her er lett tilgang, med bilveg heilt fram. Sjølv om

hyttene øydelegg det autentiske preget, verkar sætra harmonisk. Mykje av verdien

ligg i at her er ope, og ikkje for stor tettleik av bygningar.

MULIGHEITER middels potensial

Stølen kan ha eit brukbart potensial i samband med næringsutvikling. Området er

utgangspunkt for mange mulige tur- og rekreasjonsaktivitetar. Fjellturar både sørover

mot Vollsetskåla og nordover mot Geirangerfjorden kan vere aktuelt i den

samanheng, i tillegg til aktivitetar nærare sjølve sætra. Sal av lokal mat og

overnattingstilbod, kan vere spanande med omsyn til dette. All utvikling på

Bjørdalssætra må sjåast i samanheng med utvikling på Holesætra, som ho er direkte

knytt til.

Bjørdalssætra A

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380