Ljøsætra

Frå Ljøsetra er det ei fantastisk utsikt på fine sommardagar.

Frå Ljøsetra er det ei fantastisk utsikt på fine sommardagar.

I dag presenterar vi Audun Brekke Fjeldheim sin omtale av Ljøsetra, ein sætrestøl med panoramautsikt over fjell og til der dei tre fjordane, Sunnylvsfjorden, Geirangerfjorden og Storfjorden møtest.

Audun A Av Audun Brekke Fjeldheim

LJØSÆTRA

Nord: 6890300

Aust: 391250

Høgde: 645 moh

LANDSKAP

Ljøsætra ligg på ei lita hylle, nedanfor Sætrenibba heilt fremst i Ljødalen. Hylla

oppfattast som eit eige, lite rom, men er og ein del av eit større landskapsrom

beståande av den ytste delen av Ljødalen og inngangen til Geirangerfjorden.

VEGETASJON

Kulturmarka består i hovudsak av gras og myr. Sætra er stadvis prega av gjengroing

dominert av lyng og einer, men denne har ikkje vakse seg spesielt stor endå. Sætra ligg

høgt over havet, og vegetasjonen går gradvis over mot fjellvegetasjon.

Vegmur ved Spønhaugen

Vegmur ved Spønhaugen

BYGNINGAR OG KULTURMINNE

På sætra står det to eldre sel, som har vorte pussa opp (truleg på 60-70 talet), og no

står fram som hytter. Begge desse ligg godt innpå hylla, i ly for ver og vind. Lenger

frampå (aust) er det ei tidlegare jakthytte, som no er bygga på til fritidshytte. På sætra

er det òg ein utedo og det står ei driftsbu for løypestrengen/kabelbana som går til

Nedre Ljøen. Her er restar etter nokre andre bygg, samt etter eit gamalt steingjerde.

”Den Trondhjemske postveg” er eit viktig kulturminne som går gjennom området.

Den Trondhjemske postvei går over Ljøsætra

Den Trondhjemske postvei går over Ljøsætra

VURDERING høg/middels verdi

Ljøsætra ligg lunt og ueksponert til inne på hylla, men den tidlegare jakthytta ligg

veldig eksponert til, godt synleg frå fjorden og delar av riskveg 60. Postvegen som går

gjennom området er godt merka, men noko tung og bratt med over 300 meter

stigning på halvannan kilometer. Bygnings- og vegetasjonsstrukturen på sætra, er

ikkje spesielt verdifulle, men Postvegen og løypestrengen er svært viktige innslag.

Desse er unike og viktige kulturminne som gjev området ein heilt eigen karakter

samanlikna med andre sætrar.

MULIGHEITER middels potensial

Sætra har først og fremst eit potensial i å tilby noko til alle turistane som går

Postvegen. Det mest nærliggande her er kanskje lokal mat. Området har ein viktig

pedagogisk verdi, og det kunne også vere interessant å lage til noko som kan vise sætra

sin funksjon på Postvegruta.

Ljøsætra 4

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380