Moldskreddalsstølen

Moldskreddalen 1

Moldskreddalen er sætredal til mange gardsbruk i Sunnylven. Og her er framleis aktiv sæterdrift med ein fellesfjøs for geiter.

Audun A Av Audun Brekke Fjeldheim

MOLDSKREDDALEN

Nord: 6890900

Aust: 386900

Høgde: 430 moh

LANDSKAP

Moldskreddalen ligg saman med Bygdastølen og Ringdalstølen inst i

Sunnylvsmoldskreddalen. Den inste delen av dalen utgjer eit lukka landskapsrom, der

Hesten er eit viktig landemerke. Like aust for sætra er det ein flott foss, som og er eit

viktig element i landskapet. Sjølve sætra ligg i ei vestvend helling langs vegen i dalen.

Moldskreddal 4

VEGETASJON

Vegetasjonsbiletet er dominert av kultureng med mykje gras og lyngtuer. Kring

bygningane er det kome opp ein del brennesle. Ved hyttene inst på stølen veks det

også ein del bjørk, som truleg er planta. Området vert godt beita av geiter.

BYGNINGAR OG KULTURMINNE

Det er så mange som 13-14 bygningar på stølen og stort sett alle er hytter, men fleire

er truleg ombygde sel. Mange av bygningane er nye, mellom anna ein geitefjøs der det

er drift i dag. Eit lite stykke innanfor desse bygningane, ligg ytterlegare fem hytter i ei

klyngje ved vegen. I tillegg finst her delar av steingjerder og diverse andre

kulturminne spreidd på stølen.

Moldskreddalen 2

VURDERING høg verdi

Sætra har ein spesiell bygningsstruktur, og eit kulturlandskap som verkar intakt. Nye

bygningar er tilpassa området på ein god måte i form av storleik og materialbruk. Det

at sætra framleis er i drift, gir ho ein ekstra dimensjon, som er svært viktig.

Moldskreddalen ligg i eit storslått landskap

MULIGHEITER stort potensial

Sætra er lett tilgjengeleg langs bilveg frå Ringdal. Moldskreddalen har truleg eit svært

stort næringspotensiale, på grunn av eit flott landskap, eit preg av autentisitet og ikkje

minst det at ho framleis er i bruk. Næring direkte knytt til sæterdrift kan være aktuelt,

slik som produksjon og sal av lokal mat. I tillegg byr området på mange tur- og

rekreasjonsmuligheiter, der sætra er eit naturleg utgangspunkt. Dette kan mellom

anna vere jakt og fiske eller turar både sommar- og vinterstid. Koplinga til

Strandamoldskreddalen vil vere viktig i samband med slik utvikling, og ved eventuell

utbygging må ein ta omsyn til dei to andre sætrane i Sunnylvsmoldskreddalen.

Moldskreddalen 3

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380