Lokalnytt

Hydrogen-prosjekt manglar kunde

Sunnylven produserer meir el-kraft enn linjenettet kan ta unna. Og tre nye kraftverk har fått konsesjon. Her frå inntaket til Stadheim Kraftverk i Steimsåsane.

Hexagon Composited satsar på Hydrogen som eitt av framtidas drivstoff. Hellesylt Hydrogen Hub vil produsere det miljøvenlege drivstoffet av overskotskraft frå småkraftverk, men så langt manglar kundane.

Onsdag har Sunnmørsposten eit oppslag på nett om produksjon, lagring og bruk av hydrogen som drivstoff. Administrerande direktør i Hexagon Composites, Jon Erik Engeset seier at selskapet planlegg satsing på hydrogen som eitt av framtidas drivstoff for mellom anna ferjer og andre båtar. Hexagon-sjefen er overtydd om at hydrogen er betre enn batteripakkar.

Såg føre seg Hydrogenferje

Næringssjef i Stranda, Inge Bjørdal har vore prosjektleiar for selskapet Hellesylt Hydrogen Hub (HHH) Nyleg kom sluttrapporten frå planleggingsarbeidet der det skulle produserast hydrogen av overskotskraft frå småkraftverk i Sunnylven. Selskapet såg føre seg mellom anna ei turistferje mellom Hellesylt og Geiranger som kunde og brukar av Hydrogen.

Eit slikt opplegg er i dag usikkert då det på eit møte i Ålesund nyleg kom fram at The Fjords som driv turistruta på Verdsarvfjorden har fått meir trur på batteridrift, fortel Inge Bjørdal.

Avventar med investeringar

–Det blir sagt at teknologien med batteridrift har gjort store framskritt og det er nok delvis rett. Men dei fleste andre som har delteke i prosjektet stilte spørsmål ved dette, i alle fall på så lange strekningar som det er tale om mellom Hellesylt og Geiranger. Der er 21 km ein veg.

Personleg er eg også av den oppfatning at hydrogen er den beste løysinga på sikt. Men HHH tør ikkje gå vidare til ein investeringsfase før vi har ein sikker brukar/kunde av hydrogen, seier Inge Bjørdal. Han har bede om eit møte med samferdselssjef og fylkesordførar i Møre og Romsdal for å presentere hydrogen-prosjektet, men møtedato er enno ikkje avklara.

Litlebø Kraftverk er eitt av kraftverka i Sunnylven i dag.

I Stortinget var det tysdag 31. oktober ei høyring omkring hydrogen der HHH-prosjektet vart trekt fram.

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Småkraftforeninga savner en helhetlig politikk for verdikjeden hydrogen hvor man ikke bare fokuserer på fornybar transport, men ser hvilken rolle hydrogen kan spille for kraftsystemet og næringsutvikling over store deler av landet.

  • Kraftproduksjonen vil svinge mye mer i fremtiden pga mer uregulert vann, vind og solenergi. Her kan hydrogenproduksjon bidra til å verdiøke lavt priset kraft ved at den lagres og selges uavhengig av produksjonstidspunktet.
  • Kapasiteten i strømnettet er mange steder begrenset både for innmating av produksjon og effektlading av elbiler. Her kan hydrogen spille en tydelig rolle – ved å ta vare på strømproduksjon utenfor nettet og ved å redusere behovet for effektlading.

Småkraftforeninga er direkte engasjerte i et slikt verdikjedeprosjekt i Hellesylt i Møre og Romsdal hvor lokale krefter har gjort et forprosjekt for hydrogenproduksjon fra småkraftverk, som må begrense produksjonen grunnet svakt el-nett. Tanken er å levere hydrogen til en pilotferge på Geirangerfjorden. Dette vil være positivt for utslippene av eksos i verdensarvfjorden og utløse produksjon av innestengt elkraft. Vegvesenet har et femårig utviklingsprosjekt med hydrogenferge i et kort samband i Rogaland. Med rask utvikling er det viktig å ha et utviklingsprosjekt på en lengre, mer relevant ferjestrekning. Hellesylt-Geiranger er ca. 42 km t/r og kan bli en viktig hydrogenpilot nr. 2. Dette vil også skape ringvirkninger for verftsindustrien.

Dette ber vi om:

  • Det bør etableres en pilot for hydrogenferge på strekningen Hellesylt-Geiranger-Hellesylt som kan være i drift i 2020/2021.
  • Man må se verdikjeden under ett for å forstå hydrogenets plass i det grønne skiftet. Denne rollen burde ENOVA kunne spille, noe de ikke gjør i dag. Dette mener vi komiteen bør ta høyde for i årets Statsbudsjett slik at sektorovergripende prosjekter prioriteres.
  • Hydrogenbiler, som det er ca. 75 av på norske veier i dag, og el-biler bør skille lag avgiftsmessig for å få rask vekst i antall kjøretøy. Dagens fordeler for hydrogenbiler bør opprettholdes frem til minst 50.000 biler.
  • ENOVAs hydrogenstasjonsstøtte, lansert i år, er i strid med Stortingets vedtak om å etablere et nasjonalt stasjonsnettverk. Ved kun å støtte 3 stasjoner undergraves målsettingen om 50.000 personbiler innen 2025. ENOVA bør forsterke innsatsen.
  • Hydrogenforum fikk en million kroner i støtte i revidert Statsbudsjett. Støtten bør videreføres på samme nivå i 2018.
  • Dagens jernbanestrekninger med diesellokomotiv bør vurderes elektrifisert med hydrogen.
  • Cruisedestinasjoner bør prioriteres av ENOVA hva angår landstrøm, men hydrogen og brenselceller bør vurderes som et alternativ til dyr nettutbygging.

 

Fredrik Stadheim

Fredrik Stadheim. epost: fredrik@hellesylt.info Telefon: 900 83 380